Många av de förändringar som skett på grund av megatrender påverkar människans konsumtionsbeteende och ger upphov till både ekologiska och kommersiella utmaningar – men skapar också möjligheter.

Till de stora rådande megatrenderna hör:

  • Urbanisering
  • Resursbrist
  • Digitalisering
  • Förändringar i befolkningsstrukturen
  • Medveten konsumtion

URBANISERING

Allt fler människor flyttar till städerna, dit behovet av arbetskraft koncentreras. Enligt uppskattningar kommer 70 procent av världens befolkning – fem miljarder människor – att bo i städer år 2030.

Däremot produceras livsmedel och konsumtionsvaror ofta utanför städerna, varför de måste packas säkert och transporteras effektivt. Vid transporterna behövs det lättare och hållbarare livsmedelsförpackningar. Enligt undersökningsinstitutet Smithers Pira kommer världsmarknaden för kartong att uppgå till 184 miljarder amerikanska dollar om fyra år.

Samtidigt förändras levnadsvanorna. Antalet en- och tvåpersonshushåll ökar. Detta i kombination med den stigande take away-trenden gör att efterfrågan på träfiberbaserade engångskärl för livsmedel ökar. Träfiberbaserade kärl ersätter förpackningar av icke-förnybara material, till exempel när det gäller färdigmatsförpackningar.

Hur kan vi skapa en effektiv men samtidigt hållbar logistik för miljarder människor?

Läs förslag på lösningar. 

RESURSBRIST

För att vi ska kunna stoppa klimatförändringarna måste vi effektivisera energiförbrukningen.

I Finland finns det enorma mängder råvaror för bioindustrin. En stor del av det trä som behövs för bioprodukter kommer från snabbväxande barrträd. I Finland har man i långa tider använt trä på ett ansvarsfullt sätt. Genom smart och systematisk skötsel kommer våra skogsresurser att vara tillräckliga även i framtiden. För närvarande är skogarnas tillväxt i Finland närmare 40 miljoner kubikmeter större än förbrukningen varje år. Av detta skulle 20 miljoner kubikmeter kunna utnyttjas för bioekonomins behov på ett hållbart sätt.

Återvinningsgraden för träbaserade material inom EU är mycket hög jämfört med andra förpackningsmaterial, som plast, glas och metall.

Hur kan vi använda mindre material och energi, men ändå åstadkomma mer?

Läs förslag på lösningar.

DIGITALISERING

Webbhandeln ökar explosionsartat. Enligt OC&C kommer den internationella webbhandeln att femdubblas från 25 miljarder amerikanska dollar till 130 miljarder före år 2020. Internet revolutionerar alla industrigrenar och konsumenternas möjligheter att göra val oberoende av nationsgränserna ökar hela tiden.

Allt fler produkter köps på Internet. Detta återspeglas till exempel i form av en volymökning inom förpackningsindustrin. I takt med att förpackningstekniken utvecklas kan man sälja allt mer varierande produkter i webbhandeln, till exempel produkter som tidigare har krävt en obruten kylkedja från tillverkaren till säljaren. Lättfördärvliga livsmedel, som mjölk, kan förvaras säkert i aseptiska förpackningar.

Genom att förpackningsmaterialen blir lättare sparar man både energi och miljö. Det går också att påverka livsmedlens hållbarhet genom att använda nya material: man håller på att utveckla transportförpackningar som absorberar de gaser som frigörs från frukter när de mognar, vilket förlänger frukternas försäljningstid och minskar svinnet.

Digitaliseringen handlar inte enbart om datateknik – hur kan vi tillgodose förändringarna i efterfrågan och handeln med innovativa lösningar?

Läs förslag på lösningar.

FÖRÄNDRINGAR I BEFOLKNINGSSTRUKTUREN

Människan lever allt längre. Den förväntade livslängden för flickor som föds i Finland är redan i dag 100 år. Eftersom vi lever längre har vi mer tid för resor och fritidsintressen.

På vilket sätt tar man hänsyn till det ökande antalet äldre människor vid utveckling av produkter?

Vårdbehovet ökar också i takt med att människan blir allt äldre. Av träfiber kan man tillverka bland annat läkemedelsförpackningar, aseptiska förpackningar för sjukhus och olika produkter för hemvården, till exempel hygienprodukter för äldre människor.

Läs förslag på lösningar.

MEDVETEN KONSUMTION

Människorna har sedan länge ansetts vara rationella varelser och därför har man trott att konsumtionsbesluten grundar sig enbart på faktiska behov. Vid millennieskiftet myntades uttrycket LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) om de konsumenter som betonar etik, hälsa och säkerhet i sina beslut. Kraven på ett litet ekologiskt fotavtryck gäller inte enbart själva produkten, utan även förpackningen – en ansvarsfullt producerad förpackningsråvara är en del av en hållbar produkts image. Det blir allt viktigare att företagen tar hänsyn till produkternas hållbarhet, när det gäller såväl miljön som produktionen och hela leveranskedjan.

Konsumtionsbesluten påverkas av många fler faktorer än etiskt hållbar och ansvarsfull verksamhet. Fysiskt och psykiskt välbefinnande, njutning, estetik och smidiga vardagslösningar är faktorer som också inverkar på konsumenternas val av produkter och tjänster.

Hur kan vi tillgodose konsumenternas föränderliga behov?

Läs förslag på lösningar.